Category: Microsoft Azure

0

My journey to be an Azure MVP

Difficulty Level:    September 2007, I began to study and write the first program using C#. And in April 2017, I became Microsoft Azure MVP. After 10 years, among my memorable memories, there are three most important milestones to me through...

0

Con đường trở thành Azure MVP

Difficulty Level:    Tháng 9 năm 2007, tôi bắt đầu học và viết chương trình đầu tiên sử dụng C#. Và vào tháng 4 năm 2017, tôi trở thành Microsoft Azure MVP. Sau 10 năm, trong số những kỷ niệm đáng...

0

Cloud và cơ hội nghề nghiệp mới

Difficulty Level:    Trong vài năm gần đây, Cloud đang trở thành một xu thế tất yếu và dần trở thành xương sống của rất nhiều tổ chức hiện nay. Việc thay đổi đương nhiên mang đến nhiều thách thức nhưng...

0

IoT the real world challenges and how to overcome with Azure

Difficulty Level:     I’m very interested in IoT area, spending a lot of time to study, practice and join IoT projects this year. Combining information, I gathered from Golden Sachs’s report, Texas Instrument’s report, IDG NetworkWorld’s articles, Microsoft’s documentation (refer...