Tagged: azure

0

My journey to be an Azure MVP

Difficulty Level:    September 2007, I began to study and write the first program using C#. And in April 2017, I became Microsoft Azure MVP. After 10 years, among my memorable memories, there are three most important milestones to me through...

0

Con đường trở thành Azure MVP

Difficulty Level:    Tháng 9 năm 2007, tôi bắt đầu học và viết chương trình đầu tiên sử dụng C#. Và vào tháng 4 năm 2017, tôi trở thành Microsoft Azure MVP. Sau 10 năm, trong số những kỷ niệm đáng...

0

Góc nhìn của tôi về Industry 4.0

Difficulty Level:     Cách mạng công nghiệp/ công nghệ lần thứ 4 (Industry 4.0) đang biến thế giới thực trở thành thế giới số thông qua các công nghệ như Internet of things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực...